مرکز بهداشت استان خراسان

مرکز بهداشت استان خراسان

 IP مدل دستگاه: مرکز

ظرفیت: ۲۴خط شهری و ۱۹۴ خط داخلی