بانک کشاورزی

 IP مدل دستگاه: مرکز

IP ظرفیت :۱۶خط شهری ,۱۵۰مشترک داخلی معمولی و۱۵۰ مشترک