بیمارستان خاتم الانبیا خلیل آباد

بیمارستان خاتم الانبیا خلیل آباد

 IP مدل دستگاه: مرکز

ظرفیت: ۲۰خط شهری و۴۱۶ خط داخلی