بیمارستان امام رضا-۶۱۰ تختخوابی

بیمارستان امام رضا-۶۱۰ تختخوابی

 IP مدل دستگاه: مرکز

ظرفیت:  یک لینک ایوان، ۳۲خط شهری و ۹۱۲ خط داخلی